YÜKSEK LİSANS - KABUL VE KAYIT KOŞULLARI

lgili alanda veya anabilim/anasanat dalının önerisi ile enstitü yönetim kurulunun belirlediği alanlarda lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.ÖSYM tarafından merkezî olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programın puan türünden 55 standart puandan az olmamak koşulu ile Senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmak veya Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES’e eşdeğer kabul edilen bir sınavdan eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir.

Yurt içindeki bir lisans, yüksek lisans programından mezun olan yabancı uyruklu öğrenciler için geçerli ALES belgesi, Yurt dışındaki bir lisans, yüksek lisans programından mezun olan yabancı uyruklu öğrencilerin TÖMER’den Türkçe yeterlilik belgesi ve YÖK tarafından kabul edilmiş diplomasının denklik belgesi gerekir. TÖMER’den Türkçe yeterlilik belgesi olmayanlar, kabul ve kayıt işlemlerinden sonra ERÜ TÖMER’de hazırlık okurlar ve Türkçe yeterlilik belgesi aldıktan sonra yüksek lisansa başlayabilirler.

Başvurular, enstitü yönetim kurulu tarafından aşağıdaki esaslara göre değerlendirilir ve ilan edilen kontenjanlar dikkate alınarak başarılı adaylar belirlenir.

a) Başvurularda adayın değerlendirmeye alınacak tüm notları 100 üzerinden yapılan değerlendirmeye dönüştürülür. Mezuniyet not ortalaması diplomalarında 100’lük sistem ile birlikte farklı sistemde olanlar (4’lük, 3’lük ve benzeri) ile sadece farklı sistemde olanların (4’lük, 3’lük ve benzeri) farklı sistemden 100’lük not sistemine dönüşüm hesabında Yükseköğretim Kurulunun 100’lük not sisteme dönüşüm tablosu esas alınır.

b)Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede, giriş sınavında mülakat yapılmıyorsa ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %30’u ve yab ancı dil puanının % 20’si alınır. Mülakat sınavı yapılan Anabilim dallarında ise ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %15’i, yabancı dil puanının % 15’i ve mülakat sınavının %20’si alınır. Toplam puanın en az 50 olması gerekir. YDS ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir sınavdan yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır. 50 puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir. Mülakat sınavına girmeyen aday başarısız sayılır.